X
Б.Улаангуа

Зүүний их эмч

Мөнхсаруул

Тасгийн их эмч

Э.Номин

Сувилагч


Сувилахуйн албаны дарга

Б.Сэргэлэн

Бага эмч


Статистик мэдээлэл зүйн мэргэжилтэн, хүлээн авахын эмч